لیست اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

 

| الف | ب | پ | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | ف | ک | گ | ل | م | ن | ه |

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده داخلی ایمیل
الف
دکتر مرضيه احمد زاده استاديار  مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۰۹ ahmadzadeh@sutech.ac.ir
دکتر محسن اسلامی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۷۵ meslami@sutech.ac.ir
دکتر جمشید آقائی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۵۹ aghaei@sutech.ac.ir
دکتر محمود اقتصادی فرد استادیار مهندسی صنایع ۲۸۵۳  
دکتر رضا اکبری استادیار  مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۴۴ rakbari@cse.shirau.ac.ir
دکتر فرزین امامی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۳-۲۵۵۳ emami@sutech.ac.ir
دکتر علی محمد امانی استادیار  شیمی ۲۹۰۵  
دکتر امیر امیدوار استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۸۹ omidvar@sutech.ac.ir
دکتر رسول امینی استاديار  مهندسی مواد ۲۷۱۶ amini@sutech.ac.ir
ب     بالای صفحه
دکتر عبدالحسین بغلانی دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۲ baghlani@sutech.ac.ir
دکتر سمیه بهروز استادیار  شیمی ۲۶۸۱ behrouz@sutech.ac.ir
دکتر امید بوشهریان استاديار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۹۱ busherian@sutech.ac.ir
دکتر طاهره بینازاده استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۴ binazadeh@ut.ac.ir
دکتر سید محمد بینش استاديار مهندسی عمران ۲۸۹۳ binesh@sutech.ac.ir
پ    
دکتر حسن پاکارزاده دزفولی نژاد استادیار فیزیک ۲۷۳۴ pakarzadeh@sutech.ac.ir
ت    
دکتر امیر حسین تقوایی استادیار مهندسی مواد ۲۸۸۳ taghvaei@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا توکل پور صالح استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۳۸ Tavakolpour@sutech.ac.ir
ج   بالای صفحه
دکتر صدیقه جاهدی استاديار ریاضی ۲۶۹۳ jahedi@sutech.ac.ir
دکتر رضا جاویدان استاديار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۱۶ javidan@sutech.ac.ir
دکتر شاهرخ جم دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۴۹ jam@sutech.ac.ir
دکتر محسن جهانمیری دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۱۳ jahanmiri@sutech.ac.ir
دکتر جعفر جوانمردی دانشیار مهندسی شیمی ۲۶۳۹ javanmardi@sutech.ac.ir
دکتر علی جوهری استاديار مهندسی عمران ۲۸۹۶ johari@sutech.ac.ir
ح    
دکتر محسن حاتمی دانشیار فیزیک    
مهندس عبدالمحمد حاجی زاده مربی مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۷۰ hajizade@sutech.ac.ir
دکتر محمود حاجی شعبانی استاديار ریاضی ۲۹۰۱ shaabani@sutech.ac.ir
دکتر اسماعیل حسام الدینی استاد ریاضی ۲۶۳۵ hasamedini@sutech.ac.ir
دکتر سید مهدی حسینی استادیار فیزیک    
دکتر جواد حقیقت استادیار مهندسی برق و الکترونیک   haghighat@sutech.ac.ir
دکتر علی اکبر حکمت زاده استاديار مهندسی عمران ۲۹۱۵ hekmatzadeh@sutech.ac.ir
خ   بالای صفحه
دکتر مسعود خراتی کوپائی استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۶۳ kharati@sutech.ac.ir
دکتر سید مصطفی خرمی زاده استادیار ریاضی ۲۶۳۷ mkhorramizadh@sutech.ac.ir
دکتر رضا خلیفه استادیار شیمی ۲۹۰۲ khalifeh@sutech.ac.ir
مهندس محمد رفیع خوارزمی دانشور مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۰۸ kharazmi@sutech.ac.ir
دکترسید رئوف خیامی استادیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۱۲ khayami@sutech.ac.ir
د    
دکترحبیب اله دانیالی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۰ danyali@sutech.ac.ir
دکترسید مهدی دهقان بنارکی استاديار مهندسی عمران ۲۹۱۴ smdehghan@sutech.ac.ir
دکترمحمد جواد دهقانی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۸۶۴ dehgani@sutech.ac.ir
ر    
دکتر امیر حسین رجائی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۹۰۴ rajaei@sutech.ac.ir
دکتر حسین رهنما استادیار مهندسی عمران ۲۸۶۱ rahnema@sutech.ac.ir
دکتر اکبر رهیده استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۷۲ rahide@sutech.ac.ir
دکتر جعفر روزگار استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۵۹ rouzegar@sutech.ac.ir
دکتر علی اکبر روستا استادیار مهندسی شیمی   Aa.Roosta@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا روستا استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۷ roosta@sutech.ac.ir
ز   بالای صفحه
دکتر جعفر زارعی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۷۸ zarei@sutech.ac.ir
دکتر احسان زارعیان جهرمی استادیار مهندسی برق و الکترونیک    
س    
دکتر فاطمه سبزی سروستانی استادیار مهندسی شیمی ۲۶۴۵ f.sabzi@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا ستوده دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۹۰ setoodeh@sutech.ac.ir
دکتر جواد سرور استادیار مهندسی صنایع ۲۸۸۸ soroor@sutech.ac.ir
دکتر محمد نوید سلطانی راد دانشیار شیمی ۲۷۵۴ soltani@sutech.ac.ir
ش  
دکتر مختار شاصادقی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۹۶ shasadeghi@sutech.ac.ir
دکتر محمد حسین شفیعی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۴ shafiei@sutech.ac.ir
دکتر هومان شکراللهی دانشیار مهندسی مواد ۲۶۴۸ shokrollahi@sutech.ac.ir
دکتر فرهاد شهریاری نوگورانی استادیار مهندسی مواد ۲۶۹۰ shahriari@sutech.ac.ir
ص  
دکتر محمدرضا صالحی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۵ salehi@sutech.ac.ir
دکتر بهروز صفری نژادیان استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۷۴ safarinejad@sutech.ac.ir
دکتر صادق صمدی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۴ samadi@sutech.ac.ir
ط  
دکتر محمدرضا طلاقت استادیار مهندسی شیمی ۲۶۹۲ talaghat@sutech.ac.ir
ع   بالای صفحه
دکتر ابراهیم عبیری جهرمی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۹ abiri@sutech.ac.ir
دکتر سید حسن عصائی استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۶۵ hasay@sutech.ac.ir
دکتر محمد مهدی علویان مهر استاد شیمی ۲۶۰۱ papari@sutech.ac.ir
دکتر مرتضی علیزاده استادیار مهندسی مواد ۲۶۵۸ alizadeh@sutech.ac.ir
ف  
دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی دانشیار ریاضی ۲۶۳۳ a_fakharzadeh@sutech.ac.ir
مهندس محمد علی فقیهی مربی شیمی ۲۸۵۹ faghihi@sutech.ac.ir
ک  
دکتر کامران کاظمی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۲ kazemi@sutch.ac.ir
دکتر مرتضی کاظمی استادیار مهندسی صنایع ۲۸۴۴ kaazemi@sutech.ac.ir
دکتر زهیر کردرستمی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۹۰۳ kordrostami@sutech.ac.ir
دکتر محمدجواد کریمی استادیار فیزیک ۲۸۵۸ karimi@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا کشاورز مسلمان شیرازی دانشیار فیزیک ۲۹۰۹ kashavarz@sutech.ac.ir
دکتر منیژه کشتگری استادیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۰۷ kashtgari@sutech.ac.ir
گ  
دکتر محسن گیتی زاده حقیقی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۷۳ gitizadeh@sutech.ac.ir
ل   بالای صفحه
دکترعلی لشکری دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۵ lashkari@sutech.ac.ir
دکتر امیر لطف آور استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۹۱۲ lotfavar@sutech.ac.ir
م  
دکتر رضا محسنی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۸۹ mohseni@sutech.ac.ir
دکتر دلارا محمد آقائی استادیار شیمی فیزیک ۲۶۳۶ d_aghaie@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا مختار استادیار مهندسی صنایع ۲۶۳۸ mokhtar@sutech.ac.ir
دکتر محمد مردانه استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۱ mardaneh@sutech.ac.ir
دکتر علی مشرقی استادیار مهندسی مواد ۲۶۱۶ mashreghi@sutech.ac.ir
دکتر حمیدرضا ملکی سروستانی دانشیار ریاضی ۲۶۳۴ maleki@sutech.ac.ir
دکتر محمد جواد مهدی پور استادیار ریاضی ۲۷۳۲ mehdipour@sutech.ac.ir
دکتر رضا مهریار استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۶۰ mehryar@sutech.ac.ir
مهندس محمد مهندسی مربی مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۷۰ mohandesi@sutech.ac.ir
ن  
دکتر محمد امیر نجفقلی پور حقیقی استادیار مهندسی عمران ۲۸۵۶ najafgholipour@sutech.ac.ir
دکتر نجمه نزهت استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۹۵ nozhat@sutech.ac.ir
دکتر عبدالرضا نکوئی استادیار شیمی ۲۷۲۵ nekoei@sutech.ac.ir
دکتر مجید نیری پور دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۸۳۳ Nayeri@sutech.ac.ir
دکتر امیر حسین نیک سرشت دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۱۷ nikser@sutech.ac.ir
دکتر طاهر نیکنام استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۷۳ niknam@sutech.ac.ir
ه   بالای صفحه
دکتر محمد علی هادیان فرد دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۴ hadianfard@sutech.ac.ir
دکتر بهنام هاشمی استادیار ریاضی ۲۶۵۵ hashemi@sutech.ac.ir
دکتر محمد صادق هل فروش دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۸۳ ms_helfroush@sutech.ac.ir
دکتر غلامرضا هنرآسا استادیار فیزیک ۲۷۵۷ honarasa@sutech.ac.ir

 

0