تماس با ما

دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس:استان فارس،شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس دفتر تهران:خیابان انقلاب ضلع شمالی ایستگاه مترو دروازه دولت، کوچه کریمی پلاک ۱۰

ردیف

نام واحد

شماره مستقیم

شماره فکس

۱

دفتر ریاست

۳۷۳۵۳۵۱۱

۳۷۲۶۲۱۰۲

۳۷۲۶۴۱۰۳

۲

معاونت آموزشی

۳۷۳۵۳۵۰۱

۳۷۳۵۴۵۱۴

۳

معاونت دانشجویی

۳۷۳۵۳۵۱۰

۳۷۳۵۴۵۱۹

۴

معاونت فرهنگی

۳۷۳۵۳۵۱۰

۳۷۳۵۴۵۱۹

۵

معاونت اداری مالی

۳۷۲۶۴۱۰۶

۳۷۲۶۱۲۸۸

۶

معاونت پژوهشی

۳۷۳۵۳۵۰۵

۳۷۳۵۴۵۱۴

۷

مسئول نهاد رهبری

۳۷۲۶۲۱۹۶

---

۸

دفتر نهاد رهبری

۳۷۳۵۴۵۱۱

۳۷۳۵۴۵۱۱

۹

مدیریت طرح های عمرانی

۳۶۴۰۷۱۵۳

۳۶۴۰۷۱۵۳

۱۰

مدیریت خدمات آموزشی

۳۷۲۶۱۲۶۳

۳۷۳۵۴۵۰۹

۱۱

مدیریت امور فرهنگی

۳۷۲۶۴۱۰۱

۳۷۲۶۴۱۰۱

۱۲

مدیریت امور  دانشجویی

۳۷۳۵۳۵۱۰

---

۱۳

مدیریت امور اداری

۳۷۲۶۴۱۰۶

۳۷۲۶۱۲۸۸

۱۴

مدیریت امور مالی

۳۷۲۷۹۴۴۲

۳۷۲۷۹۴۶۴

۱۵

اداره حراست

۳۷۳۵۴۵۱۵

۳۷۲۶۱۲۶۱

۱۶

مرکز کامپیوتر

۳۷۲۶۴۱۰۵

---

۱۷

کتابخانه

۳۷۲۷۰۰۴۷

۳۷۲۷۰۰۴۷

۱۸

دفتر بودجه

۳۷۲۷۹۳۹۸

---

۱۹

امور رفاهی

۳۷۳۵۴۵۲۴

---

۲۰

ترابری

۳۷۳۵۳۵۰۷

۳۷۳۵۳۵۰۷

۲۱

انتظامات

۳۷۳۵۴۵۱۷

---

۲۲

اتاق پروژه

۳۷۳۵۴۵۲۷

---

۲۳

دانشکده برق الکترونیک

۳۷۲۶۴۱۲۱

۳۷۳۵۳۵۰۲

۲۴

دانشکده IT

۳۷۲۶۱۳۹۱

۳۷۳۵۴۵۱۰

۲۵

دانشکده علوم پایه

۳۷۲۶۱۳۹۲

۳۷۳۵۴۵۲۳

۲۶

دانشکده مهندسی شیمی

۳۷۳۵۴۵۲۰

۳۷۳۵۴۵۲۰

۲۷

دانشکده مکانیک و عمران

۳۷۲۶۴۱۰۲

۳۷۲۷۷۶۵۶

۲۸

پژوهشکده سامانه های دریایی

۳۷۳۵۳۵۰۵

---

۲۹

مرکز مشاوره

۳۷۲۶۴۱۰۷

۳۷۲۶۴۱۰۷

۳۰

سرپرستی خوابگاه

۳۷۲۶۴۷۲۳

---

۳۷۳۵۴۵۱۳

۳۱

مرکز چاپ و تکثیر

۳۷۲۷۰۰۴۹

---

۳۲

پردیس

۳۷۳۵۳۱۰۱

---

۳۳

تربیت بدنی

۳۷۲۶۸۰۴۱

---

۳۴

بانک تجارت شعبه دانشگاه

۳۷۲۷۰۰۲۹

۳۷۳۵۴۵۱۸

۳۷۳۵۴۵۱۸

 
کد پستی :     ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷               
پست الکترونیک :  chanc[@]‎‎sutech.ac.ir