اسامی مدیران واحدها

سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس

ریاست دانشگاه

دکتر محمد مهدی علویان مهر

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

رئیس دفتر و مشاور رئیس دانشگاه

دکتر اکبر رهیده

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

معاونت اداری و مالی

دکتر رضا خلیفه

۳۷۲۶۴۱۰۶

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر اکبر رهیده

۳۷۳۵۳۵۰۰

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

دکتر محسن اسلامی

۳۷۳۵۳۵۱۰

معاونت پژوهش و فناوری دکتر جعفر روزگار

۳۷۲۶۹۲۹۱

مدیریت امور طرحهای عمرانی

دکتر عبدالحسین بغلانی

۳۷۳۵۴۵۲۵

رئیس کتابخانه مرکزی دکتر اسماعیل حسام الدینی

۳۷۳۵۳۵۱۱

مدیریت امور مالی

آقای سعید ریسمانچی

۳۷۲۷۹۴۶۴

مدیریت امور اداری

آقای ایوب طاهری

۳۷۲۶۴۱۰۶

مدیریت امور دانشجویی

مهندس امیر قاسمی

۳۷۳۵۳۵۱۰

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد جواد مهدی پور ۳۷۲۶۱۲۶۳

مدیریت امور فرهنگی

دکتر حسن پاکارزاده ۳۷۲۶۴۱۰۱
رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دکتر کامران کاظمی

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

رئیس اداره امور عمومی

مهندس محمدرضا محمدیانفر

۳۷۳۵۴۵۲۴

رئیس مرکز رایانه دکتر پیروز شمسی نژاد

۳۷۲۶۴۱۰۵