برگزاری کارگاه آموزشی "اخلاق حرفه ای و پژوهشی" توسط دکتر خاکی صدیق در دانشگاه صنعتی شیراز

روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ دو کارگاه آموزشی با عنوان "اخلاق حرفه ای و پژوهشی" به طور مجزا برای اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز توسط دکتر خاکی صدیق، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، برگزار گردید.دکتر علی خاکی صدیق استاد تمام رشته مهندسی برق گرایش کنترل می باشند که در سال ۱۳۷۸ به عنوان استاد نمونه کشوری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردید.ایشان در اسفند ۱۳۹۱ به عنوان «استاد برجسته مهندسی ایران» توسط فرهنگستان علوم دست یافت. دکتر علی خاکی صدیق ۸ کتاب تالیف نمودند که عنوان یکی از این کتب "اخلاق مهندسی" می باشد.