کارگاه آموزشی ارزیابی درونی توسط دکتر علی بازرگان

دکتر علی بازرگان استاد دانشگاه تهران روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ دو کارگاه آموزشی با عنوان های " ارزیابی درونی گروه های آموزشی جهت بهبود کیفیت آموزش" و "ضرورت عبور از یادگیری سطحی به یادگیری عمیق برای دستیابی به کیفیت پیامدهای یادگیری" به ترتیب برای اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز برگزار نمودند. در این دو کارگاه، مباحث علمی در راستای بهبود کیفیت آموزش و چگونگی نیل به اهداف تعیین شده صورت گرفت.