اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر