نخستین حضور دانشگاه صنعتی شیراز در نظام رتبه بندی جهانی تایمز

بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاهی تایمز، دانشگاه صنعتی شیراز برای نخستین بار در میان دانشگاههای برتر دنیا قرار گرفت. پایگاه رتبه بندي تایمز یکی از معتبرترین نظام هاي رتبه بندي بین المللی است که دانشگاه هاي جهان را رتبه بندي می کند. در این رتبه بندی که با درخواست هر دانشگاه صورت می­پذیرد حدود ۱۲۵۰ دانشگاه برتر جهان (شامل دانشگاههای پزشکی و غیرپزشکی و دانشگاههای جامع و صنعتی) از ۸۶ کشور شرایط لازم برای قرار گرفتن در این رتبه بندی را کسب نمودند. امسال شاهد حضور ۲۹ دانشگاه از جمهوري اسلامی ایران در جمع ۱۲۵۰ دانشگاه برتر جهان هستیم. دانشگاه صنعتی شیراز در میان دانشگاههای برتر دنیا  به همراه دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ قرار گرفت و در میان دانشگاههای ایران رتبه پلکانی چهارم را کسب نمود. جدول زیر رتبه دانشگاههای ایران را نشان می­دهد که ترتیب دانشگاهها در هر پلکان بر اساس الفبای نام انگلیسی دانشگاه می باشد و نمایانگر برتری نیست:

رتبه در ایران

نام دانشگاه

رتبه در جهان

۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۰۰-۳۵۱

۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه کاشان

۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۲

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه گیلان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه اصفهان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه مازندران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

۲۲

دانشگاه الزهرا

۱۲۵۰-۱۰۰۱

دانشگاه بیرجند

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه ارومیه

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

 

روش شناسی رتبه بندي تایمز

پایگاه رتبه بندي تایمز یکی از نظام هاي معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندي قرار داده است. این رتبه بندي با استفاده از ۱۳ شاخص به شرح جدول زیر در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، درآمد صنعتی با وزن ۲,۵ درصد و وجهه بین المللی با وزن ۷,۵ درصد انجام گرفته است.

وزن معیار

معیار

شاخص

وزن شاخص

۳۰%

آموزش

شهرت آموزشی

۱۵%

نسبت تعداد فارغ التحصیلان دکتری به تعداد اعضاي هیأت علمی

۶%

نسبت تعداد اعضاي هیأت علمی به دانشجویان

۴.۵%

نسبت مدرك دکتري به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

۲.۲۵%

درآمد مؤسسه نسبت به تعداد اعضاي هیأت علمی

۲.۲۵%

۳۰%

پژوهش

شهرت پژوهشی

۱۸%

درآمد پژوهش

۶%

تعداد مقالات منتشر شده به ازاي اعضاي هیأت علمی

۶%

۳۰%

استنادات

میانگین تعداد استنادها به ازاي مقالات منتشر شده

۳۰%

۲.۵%

درآمد صنعتی

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت به ازاي اعضاي هیأت علمی

۲.۵%

۷.۵%

وجهه بین المللی

نسبت اعضاي هیأت علمی بین المللی به بومی

۲.۵%

نسبت دانشجویان بین المللی به بومی

۲.۵%

سهم مقالات منتشر شده مشترك با نویسندگان همکار بین المللی

۲.۵

 
 

 

محاسبات رتبه بندي تایمز توسط شرکت خدمات حرفه اي پرایس واتر هاوس کوپرز انجام شده است. محاسبات شاخص ها و نمرات توسط سه منبع اطلاعاتی زیر صورت گرفته است:

  1. داده هاي ارسالی از دانشگاه ها که به صورت خود اظهاري جمع آوري می گردند
  2. داده هاي حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی
  3. اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادي اسکوپوس.

دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه این دستاورد ارزشمند را، که حاصل تلاش یکایک اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه، دانشجویان عزیز و سایر کارکنان گرامی می باشد، به خانواده دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.