کارگاه آموزشی حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

کارگاه آموزشی حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم ( دانشگاه کار آفرین ) در تاریخ ۹۷/۸/۲ در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید. در این کارگاه که توسط آقای دکتر ایرج نبی پور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خلیج فارس در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک و با همکاری معاون آموزشی و همچنین بنیاد نخبگان استان فارس برگزار گردید مبانی گذار عملکرد دانشگاهها از نسل اول تا نسل سوم بررسی و ارائه گردید. در این کارگاه نقش دانشگاهها بخصوص در رابطه با ارتباطات صنعتی و همچنین معیارهای دانشگاه کارآفرین مورد بحث قرار گرفت.