انتصاب دکتر محمد مهدی علویان مهر به سرپرستی دانشگاه صنعتی شیراز

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری، طی حکمی آقای دکتر محمد مهدی علویان مهر را به سرپرستی دانشگاه صنعتی شیراز منصوب کرد.

 دکتر محمد مهدی علویان مهر عضو هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شیراز و دارای مرتبه علمی استادی است. وی پیش از این رئیس دانشگاه فنی حرفه ای استان فارس بود.

دکتر محمد مهدی علویان مهر در سال های گذشته نیز در  سمت های معاونت اداری مالی دانشگاه صنعتی شیراز، مدیر دفتر ارتباط با صنعت و دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه فعالیت نموده است.

از دیگر مسؤولیت های وی می توان به مشاور رئیس در امور برنامه بودجه و توسعه دانشگاه فنی حرفه ای کشور اشاره نمود.

قبل از این انتصاب، ریاست دانشگاه صنعتی شیراز بر عهده آقای دکتر جلیل مقدسی بود .

دکتر جلیل مقدسی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه شیراز با مرتبه استادی است که طی سال های متمادی مسؤولیت های اجرایی متعددی در دانشگاه های شیراز، صنعتی شیراز و پیام نور بر عهده داشته و از مدیران با تجربه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می شود.

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۹۷/۸/۲۶ با استعفای ایشان موافقت نمودند