حضور هیاتی از وزارت آموزش عالی کشورعمان در دانشگاه

روز چهار شنبه مورخ ۲۳ آبانماه ۱۳۹۷ هیاتی ۳ نفره از وزارت آموزش عالی کشور عمان جهت فراهم نمودن ارتباطات علمی بین الملل در دانشگاه صنعتی شیراز حضور به هم رساندند. در این راستا جلسات جداگانه ای با مسوولین دانشگاه و دانشجویان برگزار نمودند و این حضور با بازدید از امکانات علمی و تحقیقاتی دانشگاه پایان یافت.