بازدید هیات مدیره شرکت توزیع استان کهکیلویه و بویر احمد از دانشگاه صنعتی شیراز

مدیر عامل شرکت توزیع استان کهکیلویه و بویر احمد در راس هیاتی به منظور آشنایی با توانمندی های دانشگاه صنعتی شیراز و بررسی نحوه همکاری های علمی و فنی فیمابین، در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافتند.  در ادامه ضمن برگزاری جلسه با ریاست دانشگاه، از بخشهای مختلف دانشکده مهندسی برق و الکترونیک بازدید به عمل آمد.