اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، پریسا شاهدی، دانشکده ریاضی