انتصاب دکتر محسن اسلامی به سمت معاونت دانشجویی وفرهنگی

دکتر علویان مهر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز طی حکمی، دکتر محسن اسلامی را به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب نمودند. دکتر اسلامی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک است و پیش از مسئولیت مدیریت گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و الکترونیک و ریاست مرکز رشد پارک علم و فناوری استان فارس را عهده دار بودند. همچنین عضویت در هیئت جذب دانشگاه از دیگر سوابق ایشان می باشد. شایان ذکر است مسئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی پیش از این به عهده دکتر اسماعیل حسام الدینی بود که ریاست دانشگاه از خدمات شایسته ایشان تقدیر بعمل آوردند.