هشتمین دوره ملی و دومین دوره بین المللی مسابقات دانشجویی کن ست ایران