برگزاری مراسم بهار دانش

مطابق روال هرساله مراسم بهار دانش، جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با اعضای هیات رئیسه دانشگاه و همچنین برخی از قوانین و مقررات مهم دانشگاه به همت امور فرهنگی برگزار گردید.

در ادامه تصاویری از این مراسم بارگذاری شده است.