حضور معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافت. دکتر علویان مهر ضمن گرامیداشت حضور ایشان در دانشگاه صنعتی شیراز، جایگاه علمی و چشم انداز دانشگاه صنعتی شیراز را برای ایشان تشریح نمودند.دکتر هاشمی ضمن اظهار خرسندی از حضور در دانشگاه صنعتی شیراز، تعامل هر چه بیشتر دانشگاه و صنایع مختلف به خصوص صنایع فناور و جدید را خواستار شد. ایشان همچنین در جلسه دفاع از رساله دکتری یکی از دانشجویان دانشگاه حضور یافت.