انتصاب دکتر حبیب اله دانیالی به سمت معاون دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

دکتر محمد مهدی علویان مهر، ریاست دانشگاه ، طی حکمی دکتر حبیب اله دانیالی را به عنوان معاون دانشکده مهندسی برق و الکترونیک منصوب نمودند. همچنین ایشان از خدمات جناب آقای دکتر هل فروش معاون سابق دانشکده مذکور تقدیر به عمل آورده اند.