انتخاب دکتر پاکارزاده به عنوان بازرس اصلی انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

دکتر حسن پاکارزاده عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان بازرس اصلی انجمن اپتیک و فوتونیک ایران اننتخاب شد. روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را خدمت ایشان و جامعه علمی دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.