تقدیر خداوند اینست که فلسطین آزاد خواهد شد.

مقام معظم رهبری:

تقدیر خداوند اینست که فلسطین آزاد خواهد شد.