نظرخواهي از دانشجويان درباره اعضاي هيات علمي

دانشجوی محترم، به اطلاع می رساند که " نظرخواهي از دانشجويان درباره اعضاي هيات علمي" در نيمسال جاري دربازه زماني ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ لغايت ۱۳۹۹/۰۴/۰۴  از طريق سيستم گلستان تمام وقت انجام مي­گيرد. شركت در اين نظر خواهي براي كليه دانشجويان الزامي است.

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی شیراز