حضور مدیر عامل برق منطقه ای استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز

جلسه با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس و معاونین ایشان جهت بحث و تبادل نظر به منظور توسعه و تعمیق همکاری فی مابین و استفاده هر چی بیشتر از توانمندی اعضای هیات علمی جوان و نخبه دانشگاه برگزار شد. در این راستا با توجه به گستردگی شبکه برق فارس و وسعت آن ، بهبود تاب آوری این شبکه از مباحث ضروری می باشد که مطالعات ارتقای آن بعنوان پایلوت منطقه ای مناسب تشخیص داده شد.