لیست اسامی دانشجویان متقاضی پذیرش ارشد بدون آزمون همراه با تاریخ مصاحبه و اطلاعیه های مربوطه

لیست اسامی دانشجویان متقاضی پذیرش ارشد بدون آزمون در دانشگاه صنعتی شیراز همراه با تاریخ مصاحبه و اطلاعیه های مربوطه

لینک دریافت لیست اسامی

اطلاعیه شماره ۱

اطلاعیه شماره ۲

اطلاعیه شماره ۳

اطلاعیه شماره ۴

لینک نرم افزار جهت مصاحبه مجازی