لیست اسامی دانشجویان متقاضی پذیرش دکتری بدون آزمون همراه با تاریخ مصاحبه و اطلاعیه های مربوطه

لیست اسامی دانشجویان متقاضی پذیرش دکتری بدون آزمون همراه با تاریخ مصاحبه و اطلاعیه های مربوطه

لیست دانشجویان متقاضی

نحوه ثبت نام و لینک ورود

اطلاعیه شماره ۱

اطلاعیه شماره ۲