کسب رتبه ۳ کشور و جایگاه جهانی ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه صنعتی شیراز بر اساس رتبه بندی موسسه شانگهای

کسب رتبه ۳ کشور و جایگاه جهانی ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه صنعتی شیراز بر اساس رتبه بندی موسسه شانگهای در رتبه بندی موضوعی برق و الکترونیک