انتصاب دکتر امیر حسین رجائی به سمت مدیر گروه مهندسی برق گرایش قدرت

 

دکتر علویان مهر، ریاست دانشگاه صنعتی شیراز، طی حکمی جناب آقای دکتر امیر حسین رجایی را به مدت دو سال به مدیریت گروه برق قدرت دانشکده مهندسی برق و الکترونیک منصوب نمودند. دکتر امیر حسین رجایی دارای مرتبه دانشیاری در گروه قدرت این دانشکده می باشند.

همچنین در حکمی جداگانه از خدمات جناب آقای دکتر مردانه که پیش از این مسئولیت گروه قدرت را عهده دار بودند، تقدیر بعمل آمده است