اولین اطلاعیه در خصوص برگزاري مصاحبه آزمون دکتري تخصصی (Ph.D)