اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، نوید کلائی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات