اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم مریم شکوهی مرام، دانشکده ریاضی