اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری،خانم سحر مزرعه، دانشکده ریاضی