اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری،خانم فروغ حسینی، دانشکده ریاضی