انتصاب دکتر عرفان کدیور به سمت مسئول انچمن های علمی دانشجویان دانشگاه

دکتر اسلامی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز، طی حکمی دکتر کدیور را به سمت مسئول انجمن های علمی دانشجویان دانشگاخ منصوب کردند. همچنین طی حکمی جداگانه از خدمات دکتر اکبری که پیش از مسئولیت انجمنهای علمی دانشجویان را عهده دار بودند تقدیر بعمل آمده است.