سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد تسلیت باد

سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد تسلیت باد.