اعلام زمان مصاحبه جهت متقاضیان دکتری غایب دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا گرایش طراحی کاربردشاخه جامدات وشاخه دینامیک کنترل و ارتعاشات