صعود ۴۲ پله ای جایگاه دانشگاه صنعتی شیراز در رتبه بندی ۲۰۲۱ موسسه بین المللی تایمز در آسیا