اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم مدیحه جعفری، دانشکده فیزیک