اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،آقای رضا مهدی زاده اردکانی، دانشکده شیمی