اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم نجمه پرنیان دانشکده فیزیک