حضور هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز

حضور هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز

جهت مشاهده اطلاعیه مربوطه مربوطه کلیک نمایید