اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،خانم نسرین زارعی، دانشکده شیمی