اطلاعیه شماره یک: توقف در ثبت نام دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲