رشته های موجود در دانشگاه

ردیف

نام دانشکده

مقطع

رشته

گرایش

۱

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

دکترا

مهندس برق -  قدرت

مهندسی قدرت

مهندسی سیستم های قدرت و انرژی

مهندسی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

مهندسی برق - مخابرات

مهندسی مخابرات سیستم

مهندسی مخابرات میدان

مهندسی مخابرات

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی الکترونیک

مهندسی برق - کنترل

مهندسی کنترل

کارشناسی ارشد

مهندسی برق- قدرت

مهندسی قدرت

مهندسی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

مهندسی سیستم های قدرت و انرژی

مهندسی برق- مخابرات

مهندسی مخابرات سیستم

مهندسی مخابرات میدان

مهندسی مخابرات

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی الکترونیک

مهندسی برق - کنترل

مهندسی کنترل

کارشناسی

مهندسی برق

مهندسی مخابرات

مهندسی الکترونیک

مهندسی کنترل

۲

دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات

دکترا

مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع - صنایع

کارشناسی

مهندسی صنایع - صنایع

۳

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دکترا

مهندسی عمران

مکانیک خاک و پی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

زلزله

مکانیک خاک و پی

سازه های هیدرولیکی

۴

دانشکده مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

مهندسی گاز

مهندسی شیمی

۵

دانشکده مهندسی  مواد

کارشناسی ارشد

مهندسی مواد

مهندسی مواد- سرامیک- الکتروسرامیک


خوردگی و حفاظت از مواد

۶ دانشکده  شیمی

دکترا


کارشناسی ارشد

شیمی


شیمی

شیمی- فیزیک


شیمی - شیمی آلی – شیمی دارویی

شیمی - فیزیک

۷

دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

دکترا

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

طراحی کاربردی

مهندسی هوافضا

آئرودینامیک

۸

 

دانشکده ریاضی

دکترا

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

ریاضی محض

آنالیز ریاضی

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

ریاضی کاربردی – معادلات دیفرانسیل

ریاضی کاربردی – معادلات دیفرانسیل و آنالیز عددی

ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات

ریاضی کاربردی- کاربردی

فیزیک

کارشناسی ارشد

فتونیک

فیزیک

فیزیک

اتمی مولکولی