ارتقاء علمی دکتر طاهر نیکنام به مرتبه استادی

دکتر طاهر نیکنام عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه به مرتبه استادی ارتقاء یافت.

دکتر نیکنام عضو هیأت علمی گروه قدرت است و توانسته در طی مدت ۸ سال عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، در سن ۴۰ سالگی به مرتبه استادی ارتقاء یابد.

دکتر نیکنام که اخیراً نیز بعنوان پژوهشگر برتر جوان ایران از سوی انجمنIEEE  انتخاب شد تاکنون بیش از ۲۵۰ مقاله در حوزه تخصصی خود ارائه نموده‌اند.