انتصاب دکتر محمدمهدی علویان‌مهر به ریاست منطقه ۴ دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور

دکتر محمدمهدی علویان‌مهر، عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه، با حکم رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، به ریاست منطقه ۴ آن دانشگاه منصوب شد.

دکتر علویان‌مهر دارای رتبه دانشیاری بوده و پیش از این در سمت‌های مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شیراز، معاون اداری و مالی دانشگاه و رئیس دفتر استعدادهای درخشان مسئولیت داشته است.

مراسم معارفه آقای دکتر علویان‌مهر و تودیع آقای مهندس شمس (رئیس سابق دانشکده باهنر ومنطقه۴ دانشگاه فنی وحرفه ای) صبح روز یکشنبه ۹ شهریورماه با حضور معاون اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور در دانشکده شهید باهنر شیراز برگزار شد.منطقه ۴ دانشگاه فنی وحرفه ای  شامل دانشکده های فنی وحرفه ای استان های فارس،بوشهر وکهکیلویه وبویر احمد می باشد.