افتخارات و دستاوردها

  • کسب رتبه ۶۰۱ تا ۸۰۰ دانشگا های جهان بر اساس نظام رتبه بندی تایمز
  • قرار گرفتن در رتبه چهارم دانشگاه های کشور بر اساس نظام رتبه بندی تایمز
  • کسب رتبه اول دانشگاه های استان فارس بر اساس نظام رتبه بندی تایمز
  • کسب رتبه سوم کشور و جایگاه جهانی ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه صنعتی شیراز بر اساس رتبه بندی موسسه شانگهای در رتبه بندی موضوعی برق و الکترونیک
  • قرار گرفتن نام یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در لیست ۰.۰۱% دانشمندان برتر جهان
  • قرار گرفتن نام چهار تن از محققان دانشگاه در لیست ۱% دانشمندان برتر جهان
  • کسب جایزه بین المللی (USERN)، ویژه دانشمندان و پژوهشگران برتر جوان در دنیا، توسط یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه
  • انتخاب پژوهشگر برتر کشور در حوزه فنی مهندسی در سالهای ۹۴ و ۹۸ از اعضای هیات علمی دانشگاه