هيأت امنا

بسمه تعالي

پيرو نامه شماره ۱۵/۹۵۸۸۱ مورخ ۹۲/۶/۲۷ وزارت علوم،تحقيقات و فناوري هيأت امناي دانشگاه صنعتي شيراز با عضويت دانشگاههاي زيرتشكيل و عملاً از هيأت امناي دانشگاه شيراز منفك گرديد.

ردیف دانشگاه
۱ دانشگاه صنعتي شيراز
۲ دانشگاه سلمان فارسي كازرون
۳ دانشگاه فسا
۴ مرکز آموزش عالی لامرد

 

اعضاء حقوقي هيأت امناء:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دكتر منصور غلامی  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هيأت امناء
۲ دكتر محمد مهدی علویان مهر  رئیس دانشگاه صنعتي شيراز و دبير هيأت امناء
۳ دكتر عبدالرضا باقری  قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هيأتهای امناء و هیأتهای ممیزه
۴ دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
۵ دكتر شهاب كسكه معاون مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه
۶ مهندس محمود سعادتی  نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۷ دکتر غریب فاضل نیا رئيس دانشگاه سلمان فارسي كازرون
۸ دكتر جمال فتح الهی رئیس دانشگاه فسا
۹ دکتر سید رضا بلاغت رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

             

 

 

اعضاء حقيقي هيأت امناء:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ مهندس حیدر اسکندرپور عضو هيأت امناء
۲ دكتر ساسان تاجگردون عضو هيأت امناء
۳ دكتر خلیل حاجی پور عضو هيأت امناء
۴ دکتر محمدجواد دهقانی عضو هيأت امناء
۵ دکتر محمدرضا ظهیرامامی  عضو هيأت امناء
۶ دکتر جلیل مقدسی  عضو هيأت امناء

 

 

احكام اعضاء حقيقي هيأت امناء:           

۱- دكتر محمد جواد دهقاني               

۲-دكتر محمد ظهير امامي

 

 

سایر اعضاء:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ قدسیه عاطفی مشاور ریاست دانشگاه در امور بودجه و کارشناس هیأت امنا

 

 

 

مصوبات کمیسیون دائمی هیأت امنا:

صورتجلسه هفتمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

صورتجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

صورتجلسه دوزادهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

صورتجلسه سیزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

صورتجلسه چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

صورتجلسه پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

صورتجلسه شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

 

مصوبات هیئت امنا:

دور اول هیأت امنا:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور اول هيأت امناء مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

صورتجلسه سومين نشست عادی از دور اول هيأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

دور دوم هیأت امنا:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۱۵/۱۲

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

صورتجلسه ششمین  نشست عادی از دور دوم هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

 

قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط: