هيأت امنا

بسمه تعالي

پيرو نامه شماره ۱۵/۹۵۸۸۱ مورخ ۹۲/۶/۲۷ وزارت علوم،تحقيقات و فناوري هيأت امناي دانشگاه صنعتي شيراز با عضويت دانشگاههاي زيرتشكيل و عملاً از هيأت امناي دانشگاه شيراز منفك گرديد.

۱- دانشگاه صنعتي شيراز

۲- دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۳- دانشگاه فسا

۴- مرکز آموزش عالی لامرد

 

اعضاء حقوقي هيأت امناء:

۱- دكتر منصور غلامی                      وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هيأت امناء

۲- دكتر محمد مهدی علویان مهر        رئیس دانشگاه صنعتي شيراز و دبير هيأت امناء

۳- دكتر عبدالرضا باقری                    قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هيأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

۴- دكترسعدا...نصيري قيداري            رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

۵- دكتر شهاب كسكه                      معاون مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه

۶- مهندس محمود سعادتی              نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۷- دکتر انوشیروان غفاری پور             رئيس دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۸- دكتر محسن اژدری                      رئیس دانشگاه فسا

۹- دکتر عبدالحسین حقانی               رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

 

 

اعضاء حقيقي هيأت امناء:

۱-  مهندس حیدر اسکندرپور             عضو هيأت امناء

۲- دكتر ساسان تاجگردون               عضو هيأت امناء

۳- دكتر خلیل حاجی پور                 عضو هيأت امناء

۴- دکتر محمدجواد دهقانی            عضو هيأت امناء

۵- دکتر محمدرضا ظهیرامامی            عضو هيأت امناء

 

احكام اعضاء حقيقي هيأت امناء:           

۱- دكتر محمد جواد دهقاني               

۲-دكتر محمد ظهير امامي

 

قدسیه عاطفی مشاور ریاست دانشگاه در امور بودجه و کارشناس هیأت امنا

 

مصوبات هیئت امنا:

 

قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط: