هيأت امنا

بسمه تعالي

پيرو نامه شماره ۱۵/۹۵۸۸۱ مورخ ۹۲/۶/۲۷ وزارت علوم،تحقيقات و فناوري هيأت امناي دانشگاه صنعتي شيراز با عضويت دانشگاههاي زيرتشكيل و عملاً از هيأت امناي دانشگاه شيراز منفك گرديد.

ردیف دانشگاه
۱ دانشگاه صنعتي شيراز
۲ مرکز آموزش عالی فیروزآباد
۴ مرکز آموزش عالی لامرد

 

اعضاء حقوقي هيأت امناء:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دكتر محمدعلی زلفی گل  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هيأت امناء
۲ دكتر محمد مهدی علویان مهر  رئیس دانشگاه صنعتي شيراز و دبير هيأت امناء
۳ دكتر محمد سلیمانی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هيأتهای امناء و هیأتهای ممیزه
۴ دکتر پیمان صالحی رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
۵ دكتر شهاب كسكه معاون مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه
۶ دکتر سید جمال الدین ارجمند نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۷ دکتر سیروس جهان پناه رئيس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
۸ دکتر سید رضا بلاغت رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

      

اعضاء حقيقي هيأت امناء:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر محمدهادی ایمانیه عضو هيأت امناء
۲ مهندس سید محمدرضا رضازاده  عضو هيأت امناء
۳ دكتر محمدحسن شجاعی فرد عضو هيأت امناء
۴ دکتر فریدون عباسی دوانی عضو هيأت امناء
۵ مهندس محمدمهدی قهرمان ایزدی عضو هيأت امناء
۶ دکتر کامران باقری لنکرانی عضو هيأت امناء

 

سایر اعضاء:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ قدسیه عاطفی مشاور ریاست دانشگاه در امور بودجه و کارشناس هیأت امنا

 

مصوبات کمیسیون دائمی هیأت امنا:

صورتجلسه هفتمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

صورتجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

صورتجلسه دوزادهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

صورتجلسه سیزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

صورتجلسه چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

صورتجلسه پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

صورتجلسه شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

صورتجلسه بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

 

مصوبات هیئت امنا:

دور اول هیأت امنا:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور اول هيأت امناء مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

صورتجلسه سومين نشست عادی از دور اول هيأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

پیوست صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیات امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

دور دوم هیأت امنا:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۱۵/۱۲

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

صورتجلسه ششمین  نشست عادی از دور دوم هیات امنا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور دوم هیات امنا مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

دور سوم هیات امنا:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور سوم هیات امنا مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور سوم هیات امنا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

 

قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط: